10°C ابری
اوقات شرعی
 
     
   • طرح تحقیقاتی تدوین استراتژی های مناسب سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
    طرح تحقیقاتی تدوین استراتژی های مناسب سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

     

    چکیده:
     
    بهره گیری ازسیستمهای مدیریتی درحوزه های مختلف از ویژگیهای بارز سازمان های امروزی است. استقرار کارآ و اثربخش مجموعه سیستمهای مدیریتی با توجه به برخورداری ازنقاط مشترک فراوان و درقالب سیستمهای مدیریت یکپارچه ، این امکان را به سازمانها می دهد تا با ایجاد بستری مناسب ،پشتوانه مطمئنی برای حرکتهای خود ایجاد  نموده و آینده ای روشن برای خود تصویر نمایند. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ازمهمترین ارکان سیستمهای مدیریت در یک سازمان میباشد. با توجه اجرای هدفمندی یارانه ها و اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر روند فعالیتهای واحدها ی اقتصادی بر جای گذاشته ، مدیریت این واحدها باید نسبت به مقتضایی این تاثیرات ، تصمیماتی مناسب اتخاذ نمایند. سازمان پارکها و فضای سبز شهر مشهد با هدف ایجاد و توسعه کمی وکیفی فضای سبز پایدار و متنوع نیز ازجمله سازمان هایی است که تحت تاثیراجرای این قانون بطورمستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته است. لذا اتخاذ استراتژی های مناسبی که بتوان ازآثارمثبت هدفمند کردن یارانه ها به نحو مطلوبی برخوردار شود و تاثیرات منفیآن را درحوزه فضای سبز شهر مشهد کاهش دهد ، حائز اهمیت فراوان است . در این مطالعه با بررسی محیط خارجی و داخلی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد و شناسایی نقاط قوت وضعف این سازمان و فرصتها و تهدیدهای خارجی ، جایگاه این سازمان درماتریس ارزیابی داخلی و خارجی مشخص شد و همچنین با استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و با تطابق عوامل داخلی و خارجی ، تعداد 13 استراتژی تبیین شد . در مرحله بعد با تلفیق آن با فرآیند تحلیل شبکه ای ANP و تعیین ضرایب اهمیت عوامل استراتژی ها برای اولویت دهی و انتخاب بهترین استراتژی استفاده شد . اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از طریق پرسشنامه بصورت مصاحبه حضوری و جلسات گروهی با تعدادی از کارشناسان خبره سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد و نهاد های وابسته تکمیل شد . تجزیه و تحلیل داده های آماری نیز با استفاده از نرم افزار های  Excel  _  Super Decisionانجام شد .
    براساس نتایج حاصل ، این سازمان در موقعیت تها جمی قرار دارد که نشان دهنده این است که با استفاده از نقاط قوت داخلی خود میتواند از فرصت های خارجی بهره برداری کند. با توجه به نظریه کارشناسی ، هدفمندسازی یارانه ها موجب میشود که برخی ازنقاط قوت وفرصتها اهمیت بیشتری یابند وتقویت شوند اما نقاط ضعف تغییری نکنند ،همچنین موجب میشود که برخی از تهدیدها ی پیش روی سازمان هم ا فزایش یابند. نتایج حاصل از این تغییرات موجب تغییر وزن ها و اولویتهای عوامل داخلی وخارجی سازمان گردیده و اولویت بندی استراتژیها را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. 
     
    کلید واژه ها:برنامه ریزی استراتژیک ،تحلیل ،SWOTفرآیندتحلیل شبکه ای(ANP) هدفمند سازی یارانه ها

     

     

     

    تعداد بازدید :1531
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: