اوقات شرعی
 • پنج شنبه،06 تیر 1398
 • ورود
 
     
   • اساسنامه(وظایف)

    اساسنامه سازمان پارکها در 15 صفحه مشتمل بر 4 فصل و 31 ماده و 23 تبصره و 63 بند به استناد ماده 84 قانون شهرداری در تاریخ 18/ 3/ 71 به تصویب رسیده است .

    منتخبی از اساسنامه تحت عناوین زیر در دسترس می باشد.

    فصل اول : کلیات
    فصل دوم : سرمایه و منابع درآمدی سازمان
    فصل سوم : ارکان سازمان
    فصل چهارم : امور مالی و استخدامی


    منتخبی ار مفاد اساسنامه

    فصل اول : کلیات

    ماده 2- نوع سازمان

    سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلالی مالی است که طبق اصولی بازرگانی وابسته به شهرداری اداره می شود و به استناد ماده 84 قانون شهرداری تأسیس می گردد .

    ماده 3- موضوع و اهداف سازمان

    ایجاد و نگهداری و اداره کلیه امور پارکها ، فضای شبز ، میادین ، وسائل تفریحی ، انجام هر گونه تحقیقات علمی و کشاورزی در ارتباط با مسائل فضای سبز و طرح و برنامه ریزی در جهت گسترش این امر و ارائه خط مشی های اساسی و بنیادی

    ماده 5- مقر سازمان و حدود عملیات

    مقر اصلی سازمان در شهر مشهد بوده و حوزه فعالیت سازمان در درجه اول محدوده قانونی و حریم شهر و در درجه دوم حومه شهر مشهد و در درجه سوم محدوده دیگر شهرهای استان با تصویب شورای سازمان خواهد بود .    فصل دوم : سرمایه و منابع در آمد سازمان

    ماده 6- ب- منابع در آمد سازمان

    سازمان می تواند برای تقویت بنیه مالی خود از طریق منابع زیر کسب در آمد نماید .

    1. فروش درخت و درختچه مازاد بر احتیاج شهر و شهرداری و فروش گل وگیاه حاصله از باغات و پارکهای تحت کنترل با نرخ کنترل شده توسط هیئت مدیره سازمان .

    2. در آمدهای ناشی از تسهیلات تفریحی و خدمات رفاهی مستقر در پارکهای شهرداری اعم ار وسائل بازی ، قایقرانی ، گلفروشی ، کشت و تکثیر انواع نهال و گل ، کتابفروشی ، رستوران و غیره .

    3. فروش اشجار مقطوعه به صورت چوب یا هر نوع استفاده ازاین طریق بر طبق مقررات مالی سازمان و پس از کسب مجوز از شورای سازمان .

    4. در آمدهای ناشی از مشارکت و همکاری و سرمایه گذاری با بخش‌های خصوصی و دولتی و ارگانهای مختلف مملکتی در ارتباط با موضوع سازمان .

    5. درآمد ناشی از مشاوره و کارشناسی و خدمات زراعتی و گلکاری برای مراجعین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب تهیه طرح و پیشنهاد و اجرا .

    6. هرگونه کمک دولت و هدایای مردم که جهت ایجادوگسترش فضای سبز به شهرداری پرداخت یا واگذار می شودبه سازمان منتقل وجزء سرمایه سازمان محسوب خواهد شد .

    فصل سوم : ارکان سازمان

    ماده 8 -

    الف - شورای سازمان

    ب - هیئت مدیره

    ج - مدیر عامل

    د - بازرس (حسابرس )

    ماده 9- شورای سازمان مرکب از 7 نفر به شرح زیر می باشد :

    1. شهردار (رئیس شورای سازمان )

    2. نماینده سازمان شهرداری های کشور و در غیاب آن وزارت کشور

    3. مدیر کل دفتر امور شهری و روستایی استانداری

    4. معاون خدمات شهری شهرداری

    5. سه نفر از بین مدیران و کارشناسان ادارات کل کشاورزی و منابع طبیعی استان ، در صورت عدم وجود ار افراد مطلع و بصیر در امور فضای سبز به انتخاب شهردار .

    ماده 11- اهم وظائف شورای سازمان :

    1. تصویب برنامه و خط مشی کلی سازمان بر اساس وطایف و اهداف پیش بینی شده در اساسنامه

    2. انتخاب اعضای انتخابی - هیئت مدیره از بین افراد معرفی شده ار طرف شهردار

    3. تصویب بودجه ، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه و برنامه‌های سازمان و تغییرات آن .

    4. اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع هایی که در قالب اهداف و اساسنامه در دستور جلسه قرار می گیرند .

    ماده 12- ترکیب هیئت مدیره :

    هیئت مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر علی البدل می باشد که عبارتند از :

    الف - معاون خدمات شهری شهرداری بعنوان عضو اصلی که سمت ریاست هیئت مدیره را خواهد داشت .

    ب - دو نفر عضو اصلی و علی البدل هیئت مدیره از بین افرادی که دارای تعهد کافی و اطلاعات و تجارب مورد نیازدر امور فضای سبز و مسائل شهری بوده و بصیرت لازم نسبت به امور و اهداف سازمان داشته باشند باحداقل تحصیلات در حد کارشناسی ترجیحأ در رشته‌های کشاورزی به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان انتخاب می شوند .

    ماده 16 - اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

    الف - به مرحله اجراء در آوردن تصمیمات متخذه در جلسات عادی و فوق العاده شورای سازمان .

    ب- بررسی ترازنامه و حساب سود و زیان و ارسال آن جهت تأیید به شورای سازمان

    ج - برنامه ریزی و پیشنهاد خط مشی سازمان به شورای سازمان جهت تصویب .

    د- بررسی بودجه ، متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه پیشنهاد مدیر عامل و ارسال به شورای سازمان برای تصویب نهایی .

    ه - تهیه و تنظیم آئین نامه‌های مالی و اداری و استخدامی سازمان و اصلاحیه‌های مربوطه و پیشنهاد جهت تصویب پس از شورای سازمان .

    ماده 21 - اهم وظایف و اختیارات مدیر عامل :

    مدیر عامل مسئولیت اداره سازمان و حفاظت سرمایه و دارایی‌ها را بعهده داشته و حافظ منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول می باشد ، اهم مسئولیت های مدیر عامل به شرح تعیین می گردد :

    1. انجام کلیه عملیات اجرایی و اداری و مالی و حقوقی سازمان در حدود بودجه مصوبه طبق آئین نامه‌ها و مقررات مربوطه .

    2. افتتاح حساب اعم از ریالی و ارزی در بانکهای دولتی با رعایت مفاد اساسنامه و آئین نامه مالی سازمان .

    3. تهیه و تنظیم بودجه ، متمم و اصلاح و تفریغ بودجه جهت تسلیم به هیئت مدیره .

    4. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی و عملیات سازمان جهت بررسی و طرح در هیئت مدیره و تسلیم آن به شورای سازمان .

    5. هدایت عملیات اجرایی سازمان در جهت رعایت مفاد اساسنامه که بصورت بازرگانی (خود کفایی) اداره می گردد .

    ماده 22- انتخاب بازرس (حسابرس ) و اهم وظائف آن :

    بازرس (حسابرس ) توسط شورای سازمان از میان اشخاص بصیر و صالح و متعهد و کاردان و وارد به مسائل مالی و حسابرسی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد و وظایف زیر را بعهده خواهد داشت .

    رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بیلان و بودجه و تفریغ بودجه و سایر گزارشهای سالیانه سازمان و امضاء آنها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل شورای سازمان به رئیس شواری مذکور و رئیس هیئت مدیره .    فصل چهارم : امور مالی و استخدامی

    ماده 27 - اولین هئیت مدیره سازمان موظف است ظرف مدت 2 ماه پس از انتخاب شدن آئین نامه های مالی معاملات و ضوابط اجرایی و فنی و استخدامی وتشکیلاتی سازمان را تهیه و پس از تصویب شورای فوق العاده جهت تایید وزارت کشور ارسال نماید.

    تبصره : تا زمانیکه سازمان آئین نامه مالی و معاملاتی خاص نداشته باشد آئین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/ 4 /46 با رعایت مفاد اساسنامه سازمان ملاک خواهد بود.در این صورت به جای انجمن شهرو شهردار به ترتیب هیئت مدیره و مدیر عامل جایگزین خواهند شد.

    ماده 29- نسبت به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر طبق قانون تجارت عمل خواهد شد و در این صورت از طرف هیئت مدیره پیشنهاد اصلاحی به شورای سازمان خواهد شد تا پس از تصویب طبق مقررا ت نظریه وزارت کشور اخذ و اقدام نمایند.

    تعداد بازدید :5304
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: