4°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • طرح مطالعاتی نحوه مشارکت بخش خصوصی
    طرح مطالعاتی نحوه مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری ، بهره برداری از فضا و امکانات پارکها و فضای سبز
    چکیده:

    بسیاری از فعالیتهای خدماتی را اگر بخش خصوصی انجام دهد بدلیل ماهیت انتفاعی این شرکت ها و مؤسسات خصوصی، نظارت دقیق و مستمر بر نحوه فعالیت کارکنان و استفاده از شیوه های مختلف جهت اداره اقتصادی امور، در مقایسه با بخش دولتی و شهرداریها به مراتب کم هزینه تر و مطلوب تر خواهد بود، بنابراین واگذاری برخی از امور و فعالیتهای شهرداریها به بخش خصوصی در برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به کاهش هزینه های عمرانی و خدماتی و در مجموع هزینه های شهرداریها منجر می گردد و همچنین کیفیت کار نیز افزایش می یابد. بطور کلی خصوصی سازی مزیت هایی دارد که عبارتند از:

    -           افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی

    -           کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی

    -           تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای

    -           توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی

    در این تحقیق در ابتدا به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در فعالیتهای سازمان پارکها پرداخته شده که در این قسمت عوامل موثر بر مشارکت در خصوصی سازی فعالیتهای این سازمان، از دیدگاه پیمانکاران مستعد در زمینه مشارکت در خصوصی سازی ، و با استفاده از روش آنتروپی رتبه بندی گردیده است.  نتایج این قسمت نشان می دهد که عوامل حمایت از سرمایه گذار توسط شهرداری، میزان تضمین سرمایه گذاری و کوتاه بودن سیکل اداری و کاغذ بازی مهمترین عوامل موثر بر تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی در مشارکت در فعالیتهای سازمان پارکها می باشد. در قسمت ی دیگری از این مطالعه به رتبه بندی روشهای خصوصی سازی فعالیتهای سازمان پارکها از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پرداخته شده است که حاصل جمع بندی این قسمت نشان دهنده آن است که بهترین روشهای خصوصی سازی به ترتیب عبارتند از : رقابت مدیریت شده، قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای مدیریتی.


     

    تعداد بازدید :5614
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: