1°C اکثرا آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • طرح پژوهشی پیرامون اکوپارکهای شهری
    تحقیق پیرامون اکوپارکهای شهری ( ارائه اصول، مبانی، ضوابط و معیارهای طراحی پارکهای اکولوژیکی شهری)

    تحقیق پیرامون اکوپارکهای شهری ( ارائه اصول، مبانی، ضوابط و معیارهای طراحی پارکهای اکولوژیکی شهری)

    چکیده:

    جوامع انسانی در طی دورانهای مختلف تاریخی به منظور تامین معیشت، رفاه و آسایش خویش تدابیری خردمندانه اندیشیده اند تا محیط پیرامون خود را هرچه بیشتر تحت نفوذ و سیطره خویش درآورند و به جبر طبیعت چیره گردند. تلاش در جهت تامین امنیت, مسکن, رفاه اجتماعی و اقتصادی و... در راستای نیل به چنین هدفی بوده است. البته در راستای تامین نیازمندیهای خویش غالبا به استفاده بیش از حد از منابع مبادرت نموده و با فشار بر این منابع به عدم تعادل در چرخه های زیست محیطی دامن زده اند. و به منظور رفع مشکلات محیط زندگی خویش دست به برنامه ریزی زده اند.

    مشخصه متمایز برنامه ریزی و طراحی شهری در هزاره سوم میلادی، برنامه ریزی بر مبنای همگامی با طبیعت و رعایت اصول توسعه زیست محیطی و پایدار در کلیه فعالیتهای مربوط به مسایل شهری است. یکی از نمادهای توسعه شهری پایدار احداث پارکهای اکولوژیکی است که درآن تا حد ممکن معیارها و ضوابط توسعه پایدار رعایت شده باشد. رعایت اصول توسعه پایدار ، باعث صرفه جویی در تولید و کاهش مواد زاید شهری ، استفاده مجدد وبازیافت از آنها ، صرفه جویی در مصرف انرژی ، بهره گیری از مصالح محلی در احداث پارکها ،اولویت الگوهای حمل و نقل عمومی , پیاده و دوچرخه در برنامه ریزی، بهره گیری از انرژی خورشیدی در طراحی، بازیافت فاضلاب پارکها، کاهش آلودگیهای مختلف زیست محیطی، تنوع زیستی ، برجسته نمودن هویت فرهنگی محلی و آرامش زیست محیطی بهره وران از پارک خواهد شد.

    شهر مشهد با دارا بودن بیش از 2400000 نفر جمعیت ساکن و بیش از 15 میلیون نفر زائر و بازدید کننده در سال, از شرایط خاصی در خصوص بهره برداری از منابع طبیعی برخورداراست و ادامه حیات طبیعی این شهر لزوم برنامه ریزی های خردمندانه بر اساس تئوریهای توسعه پایدار را می طلبد. از آنجایی که یکی از معیارهای پایداری شهری وجود فضاهای سبز پایدار است. موضوع ایجاد اکوپارکهای شهری در شهر مشهد مورد توجه گروه مطالعاتی این طرح قرار گرفت.

    بر حسب تعریف اکو پارک, پارکی است که تا حدود 75% متابولیسیم آن سازگار با طبیعت است، به لحاظ اقتصادی خود کفا است، به لحاظ اقلیمی ساز گار و منعطف با شرایط محیطی و به لحاظ اجتماعی هویت بخش و متمایز کننده خصوصیات خرده فرهنگ محلی و محیطی آرامش بخش می باشد. در چنین پارکهای تا 100% زباله بازیافت می شود و حدود 50% انرژی مورد نیاز از خورشید تامین می شود ، تا 100% فاضلاب بازیافت می شود ، در احداث پارک حدود 75% مصالح مورد استفاده از امکانات محلی و ساز گار با محیط پیرامون می باشد. مصالح مصنوعی وناسازگار فقط در شرایط اضطرار استفاده می شود. سازمان اداری ، موزه ها ، آزمایشگاهها (Wormy Compost) متناسب با استانداردهای اکولوژیکی(بیشتر مصالح محلی ) است. بهره گیری از این اصول و مبانی در برنامه ریزی پارکهای شهری گام موثری در راه رعایت این ایده های نوع در برنامه ریزی و طراحی شهری پارکهای شهری است. 

     تحقیق حاضر با هدف ارایه ضوابط و معیارهای برنامه ریزی و طراحی اکولوژیکی پارکهای شهری، شناسایی و معرفی نمونه هایی از الگوهای" اکو- پارک" به منظور غنا بخشی به ادبیات برنامه ریزی و طراحی شهری در ایران ، آشنا نمودن مدیران فضای سبز شهری با اصول و مبانی و معیارهای "اکو-پارکها" ، امکان بکارگیری ضوابط و معیارهای اکوپارک در طراحی پارکهای جدید و سازگاری پارکهای موجود با معیارهای آن و مقایسه سه نمونه از پارکهای موجود شهر مشهدبا اصول پارکهای اکولوژیکی و شناخت میزان تفاوتها و شباهتها اجرا شده است. نتایج این تحقیق در پارک ها نشان داد که به مسائل اکولوژیکی توجه کمتری شده، که با عنایت و توجه بیشتر برنامه ریزان و مسئولان می توان در اصلاح و بهبود شرایط اکولوژیکی و توسعه پایدار بویژه در پارکهای شهری گامهای اساسی برداشت.
    تعداد بازدید :5506
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: