1°C اکثرا آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • طرح بررسی اثرات خاکپوش
    طرح بررسی اثرات خاکپوش ( مالچ) های مختلف در سطح درختکاری و گلکاری فضای سبز مشهد

    طرح بررسی اثرات خاکپوش ( مالچ) های مختلف در سطح درختکاری و گلکاری فضای سبز مشهد

    چکیده:

    در این تحقیق اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار، گل رز و گل جعفری در طی سالهای1387 و 1388 در شرایط فضای سبز شهر مشهدکه در اقلیم نیمه خشک قرار دارد مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار برای درخت چنار وطرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار برای گل رز و گل جعفری انجام شد. تیمارها شامل شاهد( بدون خاکپوش)و چهارنوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه برای هر سه گیاه و سه ضخامت 5 ، 10و 15 سانتیمتر برای چنار و 4، 8 و 12 سانتیمتر برای گل رز و گل جعفری بودند. موارد اندازه گیری شده در آزمایش مربوط به گل جعفری و گل رز عبارت بودند از : در صد رطوبت وزنی خاک، درجه حرارت خاک، رشد علف هرز، تعداد برگ، وزن تر و خشک گیاه، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک گل و وزن تر و طول ریشه. موارد اندازه گیری شده در آزمایش مربوط به درخت چنار عبارت بودند از : در صد رطوبت وزنی خاک، درجه حرارت خاک، رشد علف هرز، تعداد برگ، وزن تر گیاه، ارتفاع گیاه، وزن تر و خشک برگ. نتایج نشان داد که در مورد درجه حرارت در هر سه گیاه مورد آزمایش سنگریزه و خاک اره در ضخامت مشابه کمترین درجه حرارت خاک و کمپوست و شاهد بیشترین درجه حرارت خاک را نشان دادند. با افزایش ضخامت هم در تمامی خاکپوش ها و در هر سه گیاه مورد آزمایش درجه حرارت خاک کاهش پیدا کرد. در مورد درصد رطوبت وزنی در ضخامت مشابه خاک اره و کمپوست به ترتیب بیشترین و سنگریزه و شاهدکمترین درصد رطوبت وزنی خاک را نشان دادند. با افزایش ضخامت در همه خاکپوش های مورد استفاده درصد رطوبت وزنی خاک افزایش پیدا کرد. نتایج رشد علف هرز در هر سه گیاه مورد آزمایش نشان داد در ضخامت مشابه خاک اره و سنگریزه کمترین رشد علف هرز و شاهد و کمپوست بیشترین رشد علف هرز را داشتند. با افزایش ضخامت هم در تمامی خاکپوش ها رشد علف هرز کاهش پیدا کرد. نتایج در مورد صفات رشدی گل جعفری( Tagetes patula) نشان دادکه در تمامی صفات رشدی اندازه گیری شده در ضخامت مشابه درکرتهای خاک اره بیشترین مقادیر رشد و در شاهد و سنگریزه کمترین مقادیر رشد را به خود اختصاص دادند. در مجموع افزایش ضخامت لایه خاکپوش باعث بهبود رشد گیاه می شد. در مورد گل رز هفت رنگ (Rosa masquerade) در تمامی صفات رشدی اندازه گیری شده با افزایش ضخامت لایه مالچ میزان رشد افزایش پیدا کرد. در مورد اثر نوع خاکپوش در ارتفاع بوته خاکپوش هااختلاف معنی داری با هم نداشتند ولی از شاهد بیشتر بودند و با آن اختلاف معنی داری داشتند. در بقیه صفات رشدی اندازه گیری شده بیشترین رشد به ترتیب در خاکپوش های خاک اره، چیپس چوب، کمپوست، سنگریزه و شاهد بود. نتایج مربوط به درخت چنار(Platanus orientalis) نشان داد در در تمامی صفات رشدی اندازه گیری شده با افزایش ضخامت لایه مالچ میزان رشد افزایش پیدا کرد. در مورد اثر نوع خاکپوش در ارتفاع درخت خاکپوش ها، اختلاف معنی داری با هم نداشتند ولی از شاهد بیشتر بودند و با آن اختلاف معنی داری داشتند در بقیه موارد به ترتیب خاک اره، چیپس چوب،کمپوست، سنگریزه و شاهد بودند. ظا هرا به نظر می رسد که خاک اره با حفظ بهتر رطوبت خاک و کاهش تنش رطوبتی خاک به رشد بیشتر گیاه در مناطق خشک و نیمه خشک کمک زیادی می کند.

    واژگان کلیدی : خاکپوش، درخت چنار، گل رز،گل جعفری، دمای خاک، رطوبت خاک

     

    تعداد بازدید :4057
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: